Starterslening Uden

Maak een afspraak

Laat je begeleiden bij de aankoop van jouw eerste woning door onze Erkend StartersCoach.

Bespaar duizenden euro's op de aankoop van jouw Starterswoning via onze All Inclusive Aankoopbegeleiding. Ontdek of je voor een Starterslening Uden in aanmerking komt, en zo ja, hoeveel je tijdelijk kosteloos extra kunt lenen.

Maak een afspraak

Productinfo Starterslening Uden

De belangrijkste productvoorwaarden voor het verkrijgen van de Starterslening van de gemeente Uden hebben wij voor jou opgenomen in deze pagina. De gemeente Uden heeft aanvullende voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen.

Selecteer hieronder een onderwerp voor de onderliggende informatie.

Bekijk hier de productinformatie over de Starterslening Uden
Aflossing Starterslening Uden
 • De Starterslening bestaat uit 2 delen. Een box 1 lening die je annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn het zelfde beleid als WEW voor de Combinatielening.
 • Vanaf het 4e jaar geldt een jaarannuïteit op basis van de restant looptijd en het geldende rentepercentage.
 • Uiterlijk 2 maanden voor het begin van het 4e, 7e, 11e en 16e jaar kan de aanvrager een draagkrachthertoetsing aanvragen op basis van een brief die hij van SVn uiterlijk drie maanden voor het 4e, 7e, 11e en/of 16e jaar ontvangt en na overmaking van de kosten hertoetsing. Indien uit deze draagkrachthertoetsing blijkt dat er geen financiële draagkracht is, blijft de maandlast gedurende de eerstvolgende periode renteloos en aflossingsvrij. Indien er sprake is van enige draagkracht wordt de financieringslast en de hierop gebaseerde maandelijkse betaling gedurende de eerstkomende periode door SVn aangepast op basis van de gemeentelijke uitvoeringsregels en gelijkgesteld aan de beschikbare financieringsruimte.
 • Op het moment dat de eerder genoemde jaarannuïteit volledig is bereikt, is hertoetsen niet meer mogelijk.
 • Indien na 15 jaar de eerder genoemde jaarannuïteit nog niet volledig bereikt is, blijft de op dat moment door de gemeente Uden vastgestelde maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd.
 • Bij verkoop wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost.
 • Een eventuele restantschuld na 30 jaar wordt in één keer volledig afgelost.
Akte Starterslening Uden

Van de Starterslening Uden wordt een notariële akte opgemaakt.

Betaling van rente en aflossing
 • Via jaarannuïteiten, steeds voor 1/12 deel te voldoen per de laatste van elke maand.
 • De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend.
 • Automatische incasso is verplicht.
Hoogte Starterslening Uden

De uiteindelijke hoogte van de hoofdsom van de VROM Starterslening wordt door de gemeente Uden vastgesteld, maar zal niet meer bedragen dan 20% van de verwervingskostenVerwervingskosten is het totaal van kosten om een woning te kunnen kopen (verwerven). De verwervingskosten bestaan naast de koop-/aanneemsom uit onder andere de overdrachtsbelasting (bestaand huis) plus een vast percentage aan bijkomende kosten, zoals: eventueel meerwerk (nieuwbouwhuis); rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis); notariskosten; makelaarskosten; afsluitkosten; advies en bemiddelingskosten; taxatiekosten .

De verwervingskostenVerwervingskosten is het totaal van kosten om een woning te kunnen kopen (verwerven). De verwervingskosten bestaan naast de koop-/aanneemsom uit onder andere de overdrachtsbelasting (bestaand huis) plus een vast percentage aan bijkomende kosten, zoals: eventueel meerwerk (nieuwbouwhuis); rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis); notariskosten; makelaarskosten; afsluitkosten; advies en bemiddelingskosten; taxatiekosten zijn overeenkomstig de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning in de gemeente Uden en het maximale bedrag dat jij - op basis van jouw inkomen - bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De hoogte van de Starterslening Uden is afhankelijk van:

 • jouw inkomen en;
 • jouw eigen vermogen en;
 • de voorwaarden van de gemeente Uden.
Kosten Starterslening Uden
 • Standaard € 750,- afsluitkosten voor de Starterslening van de gemeente Uden.
 • De notariskosten.
 • De borgtochtprovisie in verband met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • Eventuele kosten namens SVn bij de hertoets van de Starterslening Uden. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd en zijn fiscaal aftrekbaar.
Krediettoets Starterslening Uden

Na aanvraag voor een VROM Starterslening van de gemeente Uden vindt een aanvangsdraagkrachttoets plaats. Onderdeel hiervan is een BKR-toets (Bureau Krediet Registratie) en VIS-toets.

Looptijd Starterslening Uden

De looptijd van de Starterslening van de gemeente Uden bedraagt maximaal 30 jaar. Indien de Starterslening lager is dan € 10.000 dan geldt, vanaf het moment dat een annuïteitEen annuïteit is een vast bedrag aan rente en aflossing dat periodiek wordt betaald. De annuïteit kan alleen veranderen, indien de rente na afloop van een rentevaste periode wijzigt. Bij financieringen die met annuïteiten worden afgelost, betaal jij tijdens de looptijd een gelijkblijvend bedrag. Omdat de schuld afneemt, bestaat de annuïteit in het begin vooral uit hypotheekrente, en aan het eind vooral uit aflossing. gaat lopen, een looptijd van:

 • 10 jaar bij een hoofdsom tussen € 5.000 en € 10.000;
 • 5 jaar bij een hoofdsom lager dan € 5.000.
Rentepercentage Starterslening Uden
 • De VROM Starterslening is bij aanvang renteloos.
 • Vanaf het 4e jaar tot en met het 15e jaar geldt het marktconforme rentepercentage. Het percentage is gebaseerd op de SVn rente 15 jaar vast en is reeds vastgesteld bij de aanvraag van de Starterslening. Uiterlijk 2 maanden voor het begin van het 4e, 7e, 11e en 16e jaar kan de aanvrager een draagkrachthertoetsing aanvragen op basis van een brief die hij van SVn uiterlijk drie maanden voor het 4e, 7e, 11e en/of 16e jaar ontvangt en na overmaking aan SVn van de kosten hertoetsing.
 • Indien uit deze draagkrachthertoetsing(en) blijkt dat er geen financiële draagkracht is, blijft de maandlast renteloos.
 • Indien er sprake is van enige draagkracht wordt de rente door SVn aangepast op basis van de gemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starterslening en gelijkgesteld aan de beschikbare financieringsruimte.
 • Indien na 15 jaar de marktconforme rente nog niet bereikt is, blijft het op dat moment door de gemeente Uden vastgestelde rentepercentage voor de rest van de looptijd ongewijzigd.
Verstrekking Starterslening Uden

De Starterslening wordt verstrekt door SVn na toewijzing door de gemeente, voor zover de gemeente Uden met betrekking tot minimaal 50% van de lening voldoende saldo heeft op de “Gemeenterekening VROM Starterslening” bij SVn. De VROM Startersrekening bij SVn voldoende resterend saldo heeft ter afdekking van maximaal 50% van de door SVn geraamde rentedervingskosten. Het is niet toegestaan de VROM Starterslening in combinatie met koopsubsidie BEW+ in te zetten voor een individueel Startershuishouden.

Vervroegde aflossing Starterslening Uden

Vervroegde aflossing van de Starterslening van de gemeente Uden is te allen tijde boetevrij toegestaan.

Voorwaarden 1e hypothecaire lening
 • Voor de 1e bancaire hypothecaire lening wordt Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verkregen.
 • De rentevastperiode bedraagt tenminste10 jaar.
 • De 1e hypothecaire lening mag niet hoger zijn dan een bedrag, gelijk aan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning, volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), minus de hoogte van de VROM Starterslening van de gemeente Uden.
 • De hypothecaire inschrijving van de 1e, bancaire lening mag niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde maximale verwervingskostengrens volgens NHG garantie.
 • De geldverstrekker die de 1e hypothecaire lening verkrijgt verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de 1e hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de schuldenaar. Deze verplichting rust op de bank uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane VROM Starterslening Uden niet volledig is afgelost. Deze bepaling dient in de desbetreffende hypotheekakte of in de desbetreffende hypotheekofferte te worden opgenomen.
 • De transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de 2e hypotheek (Starterslening Uden) dienen in de gebruikelijke volgorde, maar beslist in één en dezelfde afspraak bij de notaris te passeren. Indien eigendom en 1e hypotheek eerder passeren kan de Starterslening Uden geen doorgang vinden.
Zekerheden Starterslening Uden
 • Zowel voor de 1e als voor de 2e hypothecaire lening - de bancaire lening en de VROM Starterslening Uden - wordt Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verkregen.
 • De gemeente Uden mag extra zekerheden verlangen.

Gemeente Uden

De gemeente Uden heeft de voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. De gemeente Uden bepaalt ook of je in aanmerking komt voor een Starterslening bij SVn.